Web
Analytics
top of page

Vedtekter for Liverpoolsupportere Gjøvik

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Liverpoolsupportere Gjøvik

 

§2 Foreningens formål

Forenings formål er å skape fellesskap, aktivitet og begeistring rundt LFC lokalt, gjennom arrangementer, aktiviteter, fellesturer, informasjon samt bidra med kunnskap og hjelp i forbindelse reiser og andre tiltak som er i medlemmenes interesse.

 

§3 Økonomi

Foreningen er selveiende.

 

Styremedlemmer har rett til å opptre og signere på vegne av foreningen, etter gitte fullmakter fra styret.

 

§4 Medlemskap og kontingent

Alle personer kan bli medlemmer av foreningen. Innmelding skjer til foreningens styre. Medlemskap følger den Engelske fotballsesongen. Det er ingen binding eller forpliktelse ved å være medlem i foreningen. Det kreves ingen oppsigelse. Fraværende innbetaling defineres som utmelding.

 

Et medlem kan utelukkes fra medlemskap eller arrangementer, dersom vedkommende oppfører seg usømmelig, i strid med foreningens vedtekter eller uforenlig med foreningens formål. Utelukkelse av et medlem besluttes av styret.

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

 

Foreningens viktigste kommunikasjonskanal vil bli den offisielle Facebooksiden. Det kan også forekomme tilfeller der det sendes ut E-post til medlemmene. Informasjon om medlemmene som omfatter personopplysninger vil bli oppbevart og behandlet iht Personopplysningsloven.

 

§5 Styrets sammensetning

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Leder, Nestleder og fire likestilte styremedlemmer. Et av styremedlemmene fungerer som revisor. Det skal fremkomme av referatet fra første styremøte etter årsmøtet hvem av styremedlemmene som er fungerende revisor for det kommende året. De øvrige styremedlemmene fungerer som valgkomité. Enkeltmedlemmer kan foreslå kandidater til styreverv, senest 14 dager før årsmøte. Styreverv er ikke lønnet.

 

Det første styret velges med følgende varighet;

Leder velges for 2 år

Nestleder velges for 1 år

Styremedlem nr. 1 velges for 2 år

Styremedlem nr. 2 velges for 2 år

Styremedlem nr. 3 velges for 1 år

Styremedlem nr. 4 velges for 1 år

Styremedlem nr  5 velges for 1 år

 

Ved senere årsmøter så velges hvert styreverv med varighet på 2 år. Dette for å sikre at Leder og Nestleder ikke er på valg samme år, samtidig som kun to av styremedlemmene er på valg samtidig. Styrets sammensetning kan endres dersom dette er godkjent å årsmøte.

 

Et styrevedtak er kun gyldig ved flertall, og at minst 4 av styrets medlemmer er til stede når beslutningen fattes. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det skal avholdes minimum to styremøter pr. sesong.

 

§6 Regnskap

Styret har ansvar for at foreningen fører regnskap med de midler den forvalter.

 

§7 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Foreningen følger den engelske fotballsesongen. Alle betalende medlemmer har en stemme på årsmøtet ved personlig oppmøte. Man kan ikke sende med fullmakt fra andre medlemmer for å avgi stemme.

 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Innkallelse skjer med minst 21 dagers varsel til medlemmene og skal inneholde de saker som skal behandles av årsmøtet. Fast agenda for årsmøtet er som følger;

1. Valg av to personer til å signere referatet.

2. Styrets årsberetning gjennomgås og eventuelt godkjennes. Eventuelle endringer eller merknader beskrives.

3. Regnskap gjennomgås og eventuelt godkjennes. Eventuelle endringer eller merknader beskrives.

4. Budsjett for kommende sesong gjennomgås og eventuelt godkjennes. Eventuelle endringer eller merknader beskrives.

5. Valg. Et separat dokument utarbeides, hvor følgende opplysninger fremkommer;

a. styrets sammensetning

b. hvem er på valg

c. forslag til kandidater

6. Fastsette årskontingent.

7. Godkjenne, eventuelt endre vedtekter. Vedtektsendring kan bare besluttes ved vedtak på 2/3 stemmeflertall. Forslag til vedtektsendring må være kunngjort for medlemmene i innkallingen.

8. Innkomne saker.

 

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrets bestemmelse, når styret finner det nødvendig, eller dersom det forlanges av minst ¼ av medlemmene, som har vært medlemmer i minst 6 måneder, ved skriftlig krav til styret. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte og behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§9 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen skjer etter beslutning av årsmøtet. Slik beslutning må fattes med minst 2/3 flertall ved ordinært årsmøte eller ved vanlig flertall på to årsmøter (ordinære eller ekstraordinære) etter hverandre.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §7 pkt 7. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

bottom of page